Historia szkoły
 
  Zaczątków Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych należy szukać w pierwszych latach powojennych. Wówczas to powstały szkoły kształcące fachowców, którzy
w przyszłości mieli zasilić załogi rozbudowujących się zakładów przemysłowych.
I tak na terenie Czechowic-Dziedzic w roku 1961 istniały trzy szkoły zawodowe.
W pierwszym rzędzie należy wymienić 5-cio letnie Technikum Hutnicze,
które kształciło młodzież w dwóch specjalnościach: walcownictwo i kuźnictwo.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że było to jedyne Technikum tej specjalności
w kraju. Przygotowywało ono kadrę dla przemysłu metali nieżelaznych w oparciu
o bazę szkoleniową Walcowni Metali "Dziedzice". Obok Technikum Hutniczego
w tym samym budynku mieściła się
3-letnia Zasadnicza Szkoła Metalowa o specjalności ślusarz. Przygotowywała ona kwalifikowanych robotników dla wszystkich miejscowych i okolicznych zakładów przemysłowych. W osobnym budynku przy ulicy Żwirki
i Wigury mieściła się Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności ślusarz, frezer, tokarz,
i elektromonter. Posiadała ona osobną administracje oraz dyrekcję.

Wszystkie powyższe trzy szkoły zawodowe kształciły łącznie około 650 młodzieży. Jednakże cała infrastruktura była w złym stanie. Świadczy o tym fakt, że na 11 oddziałów Technikum Hutniczego i Zasadniczej Szkoły Metalowej łącznie budynek szkolny posiadał tylko 5 sal wykładowych, 2 gabinety, świetlicę oraz kilka małych nieodpowiednich pomieszczeń na pomoce naukowe. Szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, boiska, pomieszczenia na pokój nauczycielski, bibliotekę, czytelnię oraz rekreację dla uczniów. Brak było nawet korytarzy. Dwa budynki w których mieściła się szkoła pochodziły z końca XIX wieku (1889 r.) lub z początku XX wieku (1909 r.). Z tego też powodu nie odpowiadały one zupełnie warunkom, jakie powinny reprezentować szkoły z lat 60-tych. Najlepiej odzwierciedla to ekspertyza przeprowadzona
w roku 1960, która wykazała zagrożenie stanu ścian
i fundamentów oraz stwierdziła, że budynek ten nie nadaje się do rozbudowy. Podobne warunki lokalowe posiadała Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ulicy Żwirki i Wigury.
Absolwenci Technikum Hutniczego i obu szkół zawodowych znajdowali pełne zatrudnienie
w miejscowych zakładach przemysłowych, a także w zakładach metali nieżelaznych w Kętach, Łabędach, Skawinie, i Wrocławiu. Z tych też powodów Dyrekcja Szkoły wystąpiła do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach
z wnioskiem
o uruchomienie dodatkowo z dniem 1 września 1962 r. nowego kierunku
w Technikum grupy mechanicznej
o specjalności obróbka plastyczna.

 

     
 

Działania zmierzające do
utworzenia Zespołu Szkół Technicznych

 
 

W dniu 12 luty 1962 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Białej zwróciło się do Ministra Przemysłu Ciężkiego Franciszka Waniołka z prośbą
o rozważenie możliwości zbudowania w latach 1963-64 Międzyzakładowego Technikum Hutniczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czechowicach-Dziedzicach. Powyższy wniosek był uzasadniony różnymi względami.
W pierwszej kolejności zauważono, że na terenie Czechowic- Dziedzic znajduje się 10 zakładów przemysłowych, które rozwijają się z roku na rok. Z tego względu pojawiło się coraz większe zapotrzebowanie na fachowców. Ponadto dzięki dużej liczbie zakładów istniała możliwość łatwego powiązania teoretycznej nauki 
z praktyką zawodową.
Również skierowano uwagę na fakt, że istniejące na terenie miasta szkoły zawodowe (Technikum Hutnicze i dwie Zasadnicze Szkoły Zawodowe) mieszczą się w nieodpowiednich pomieszczeniach. To z kolei powodowało utrudnienia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz uniemożliwiało rozwój tychże szkół.
Zaznaczono, że 15 letnie wysiłki miejscowych władz partyjnych i administracyjnych
o zbudowanie nowego gmachu szkolnego nie dały rezultatów. Wszystkie te wysiłki były mocno popierane przez zakłady przemysłowe w Czechowicach-Dziedzicach. Natomiast Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zabezpieczyło teren, na którym obiekt mógłby zostać zlokalizowany.
Ponadto, wszystkie większe zakłady w mieście, oświadczyły gotowość ponoszenia związanych
z budową nakładów. Potwierdzeniem tego było pismo Dyrekcji Technikum Hutniczego.
Zespół Szkół Technicznych 
Do budowy gmachu szkoły został powołany Społeczny Komitet
Budowy Szkoły.

 
 
  W jego skład weszły następujące osoby:
  1. Kazimierz Leśniak - przewodniczący Komitetu 
/ z urzędu: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Prezydium Rady Narodowej w Bielsku-Białej /
  2. Tadeusz Razowski - zastępca przewodniczącego 
/ przedstawiciel Zjednoczonych Zakładów Rowerowych w Czechowicach-Dziedzicach /
  3. Zbigniew Dyrda - sekretarz Komitetu
/ przedstawiciel Kopalni Węgla Kamiennego "SILESIA" w Czechowicach-Dziedzicach /
  4. Władysław Szypuła - członek Komitetu
/ dyrektor ZSZ Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach /
  5. Rudolf Myrczek - członek Komitetu
/ przedstawiciel Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach /
  6. Ludwik Pisarek - członek Komitetu
/ przedstawiciel spółdzielni "TERPEN" w Czechowicach-Dziedzicach /
  7. Tadeusz Szydło - członek Komitetu
/ przedstawiciel Czechowickich Zakładów Przemysłu Zapałczanego /
  8. Ferdynand Szewczyk - członek Komitetu
/ przedstawiciel Kopalni Węgla Kamiennego "SILESIA" w Czechowicach-Dziedzicach /
  9. Włodzimierz Lubieniecki - członek Komitetu
/ dyrektor Technikum Hutniczego w Czechowicach-Dziedzicach z ramienia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, sprawował funkcję administratora terenu szkoły /
 

Kolejne etapy budowy

 

 

 Takie były początki.

 

 

 W końcu prace posunęły się naprzód.

 

 

 Już stoi samotnie pierwszy budynek.

 

Jeszcze brakuje tylko okien.

 

Jeszcze tylko kilka prac porządkowych...

 

... i wszystko gotowe na przyjęcie uczniów.

 
 

Oddanie do użytku nowego gmachu szkoły

 

  Uroczyste przekazanie do użytku Międzyresortowego Zespołu Szkół Zawodowych odbyło się 8 września 1973 roku. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że część infrastruktury powstała później. I tak basen powstał w 1974 roku, internat w 1976 roku, warsztaty szkolne w 1977 roku. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 110 mln zł.
 

 
   Do grona fundatorów szkoły należą:
   1. Walcownia Metali "DZIEDZICE";
   2. Śląskie Zakłady Rafineryjne-Rafineria Nafty w Czechowicach-Dziedzicach;
   3. Śląska Fabryka Kabli w Czechowicach-Dziedzicach;
   4. Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego "POLAM-KONTAKT"
w Czechowicach-Dziedzicach;
   5. Zjednoczone Zakłady Rowerowe w Czechowicach-Dziedzicach;
   6. Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane;
   7. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych "POLFA";
   8. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach;
   9. Dyrekcja Okręgowych Kolei Państwowych w Katowicach;
   10. Związek Spółdzielczości Przemysłowej;
   11. Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego.
 
 W pierwszym roku szkolnym istnienia Międzyresortowy Zespół Szkół Zawodowych
 liczył 1888 uczniów. Uczyli się oni w następujących rodzajach szkół:
   1.  Technikum Hutnicze (363 uczniów);
   2.  Liceum Zawodowe (165 uczniów);
   3.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (144 uczniów);
   4.  Zasadnicza Szkoła zawodowa-Dokształcająca (356 uczniów);
   5.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących Walcowni Metali (86 uczniów);
   6.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP (395 uczniów);
   7.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Budowlana (77 uczniów);
   8.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa-Rafinerii Nafty (155 uczniów);
   9.  Technikum Chemiczne Rafinerii Nafty dla pracujących (71 uczniów);
   10.  Technikum Mechaniczne dla pracujących (76 uczniów).
 
  Nauczyciele:
  Na początku istnienia naszej placówki, czyli w roku szkolnym 1973/74 
  w skład Rady Pedagogicznej wchodziły następujące osoby:
 
Dyrekcja szkoły
:
mgr Władysław Szypuła -dyrektor
mgr Jan Flura -I zastępca dyrektora
mgr inż. Halina Czader -zastępca dyrektora
mgr Bronisław Zawadzki -zastępca dyrektora
 
  1. mgr Stefania Antonik
2. Tadeusz Biernot
3. Marek Biskupski
4. mgr Halina Bochniewicz
5. mgr Józef Bruzda
6. Andrzej Buczek
7. mgr Jan Chołda
8. mgr Elżbieta Chromik
9. Stefan Czarnecki
10. kpt. Stefan Dembiński
11. Hubert Duda
12. Władysław Firganek
13. mgr Kazimierz Gawlas
14. mgr Czesław Gil
15. mgr inż. Janina Gorke
16. Jan Hańderek
17. Mirosława Herman
18. Krystyna Jurczyk
19. inż. Wiktor Jurczyk
20. Władysław Kajstura
21. mgr Teresa Kasprzyk
22. Eugeniusz Klima
23. Marian Kobiela
24. mgr Genowefa Kołoczek
25. Krystyna Król
26. Feliks Książek
27. Czesława Kulik
28. mgr Andrzej Kunysz
29. Leopold Kunz
30. Ewelina Małysiak
31. Stanisław Michalec
32. mgr Maria Pająk
33. mgr Krystyna Paszek
34. mgr Maria Minkowicz
35. Mieczysław Sarna
36. Zofia Smaga
37. mgr Tadeusz Sroka
38. mgr Barbara Stwora
39. mgr Bolesław Stwora
40. mgr Ewa Szałapska
41. Aleksandra Szebor
42. inż. Jerzy Sztraub
43. Józef Śliź
44. mgr Barbara Tomanek
45. Sylwester Walotek
46. Roman Witek
47. Zdzisław Wolf
48. Antoni Wolny
   
 

Skład Rady Pedagogicznej Zasadniczej Szkoły PKP

  1. Stefan Drabik - dyrektor;
2. Stanisław Dziedzic;
3. Franciszek Kempny;
4. Władysława Kózka;
5. Teresa Srokol;
6. Marianna Szypuła;
7. Barbara Zathey.
   
 

Przez wiele lat istnienia ZSZ PKP w skład Rady Pedagogicznej wchodzili następujący nauczyciele kontraktowi

  1.  Jan Danel;
2.  Emil Gaszczyk;
3.  Władysław Gawęda;
4.  Jan Gorkiewicz;
5.  Józef Greń;
6.  Danuta Korczyk;
7.  Tadeusz Piernik;
8.  Tadeusz Pitala;
9.  Andrzej Tatara;
10. Władysław Wacławik;
11. Stefan Wołoszczak.