Stanisław Staszic

1755 – 1826

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

1879 roku Napoleon Orda wykonał rysunek domu Staszica, zamieszczony następnie w jego „Albumie widoków historycznych Polski” .

Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Już w 1947 utworzono Społeczny Komitet Odbudowy Domu Staszica. Odbudowę z przeznaczeniem na izbę muzealną przeprowadziła w latach 1947–1948 firma Jurczyk i Spółka. Od 1951 r. budynek jest siedzibą Muzeum Stanisława Staszica.

Zdjęcie 7

STANISŁAW STASZIC BYŁ CZWARTYM DZIECKIEM KATARZYNY I WAWRZYŃCA - BURMISTRZA PIŁY

Miał 2 braci – Antoniego i Andrzeja oraz siostrę – Annę

W młodości był bardzo chorowity, z tego powodu matka poleciła go opiece boskiej czyniąc ślub, iż będzie chodził w sukni duchownej, a gdy dorośnie zostanie księdzem. I tak się stało, ale mały Staś czuł się wyobcowany, koledzy się z niego śmiali, dokuczali mu, nazywali: „księżulek”, „proboszczunio”, „kapelonek”.

Z dzieciństwa zapamiętał słowa: „Jak człowiek chce to wszystko zrobi, tylko musi być uparty”.

Mając 15 lat przetłumaczył z języka francuskiego poemat Ludwika RacinaO religii”, co było jego pierwszą pracą literacką.

Utwór miał przekonać ludzi, że rozum nieomylnie prowadzi człowieka do religii, a zarazem był podarunkiem dla matki, o której mówił, że jest osobą „mającą wiele religii, ale z nią i przesądy

W 1770 zostaje uczniem kolegium jezuickiego.

W 1776 kontynuuje studia duchowne w tworzonej Akademii Poznańskiej.

Na przełomie 1778/1779 kończy studia i uzyskuje święcenia kapłańskie.

W 1788 otrzymuje probostwo w Turobinie. Pomimo, że był księdzem, nie pełnił funkcji kapłańskich.

Zdjęcie 8 Zdjęcie 9

W połowie 1779 udał się w podróż do Francji (po drodze zatrzymał się na krótko w Lipsku i Getyndze). Zachwycił go Paryż, a w szczególności College de France, gdzie studiował fizykę oraz historię naturalną.

Do Francji wybrał się jeszcze raz w 1804 roku.

Zdjęcie 10

W Paryżu Staszic nie stronił od kabaretów. „Aby zataić swój stan, przebrał się duchowny wielkopolski, jak to czynił potem w Warszawie, kiedy do teatru uczęszczał.”

Korzystał z kulturalnych rozrywek, obracał sie w kręgu pałaców, bibliotek, salonów czytelniczych oraz instytutów naukowych.

Chętnie przestawał w towarzystwie kobiet i bardzo się im podobał.

Konstancja wspomina jego rozmowę z pewną damą, która zapytała Staszica: „Czy ksiądz pamięta o tym, że jako duchowny wyrzekł się kobiet?”
Staszic odpowiedział: „Pani wybaczy, wyrzekłem się małżeństwa, ale nigdy kobiet”.

W 1781r. Staszic odbył podróż w Alpy i Apeniny.

Zdjęcie 11 Zdjęcie 12 Zdjęcie 13 Zdjęcie 14

Alpy

Apeniny

Po powrocie do kraju przyjął posadę guwernera u hrabiego Jana Miera, kasztelana inflanckiego.

Następnie rozpoczął pracę guwernera w domu Andrzeja Zamoyskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego. Zajmował się wychowywaniem i nauczaniem Aleksandra (11 lat) oraz Stanisława (6 lat).

Spośród wielu talentów zabrakło jednak Staszicowi talentu pedagogicznego: mówił dużo i o wielu sprawach, nie trzymając się żadnych reguł. Stanisław Zamoyski, jego wychowanek, wspomina swojego nauczyciela jako „człowieka oschłego, twardego, pozbawionego wszelkich sentymentów.”

Zdjęcie 15 Zdjęcie 16

Rok później (1782) otrzymał doktorat obojga praw Akademii Zamojskiej i tamtejszą katedrę języka francuskiego (do roku 1784). Jeszcze dwukrotnie (IV 1790–XII 1791 i XII 1794–VI 1797) wyjeżdżał za granicę. W pierwszym przypadku wyjechał z Zamoyskimi do Wiednia, a następnie do Włoch (do Zamościa powrócił w grudniu 1791). W drugim odwiedził z Zamoyskimi Wiedeń.

Zdjęcie 17

Po raz pierwszy w roli pisarza politycznego Staszic wystąpił pisząc książkę „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”, która ukazała się w 1787 roku. W książce krytykował niektóre zasady funkcjonowania Rzeczypospolitej, działalność części magnaterii. Zwracał uwagę na szkodliwość liberum veto, pragnął poszerzenia uprawnień politycznych dla chłopów i poprawienia ich sytuacji.

Zdjęcie 18

Jesienią 1788 wraz z wychowankami i ich matką – Konstancją po raz pierwszy odwiedził Warszawę. Miasto liczyło wówczas 115 tys. mieszkańców.

Zdjęcie 19

W 1790 roku ukazało się kolejne dzieło Staszica: „Przestrogi dla Polski", w której opowiadał się za silną władzą królewską, rozbudową armii, nadal akcentował złą sytuację chłopów.

Zdjęcie 21

Na pytanie:
„ Czyliż nie ma dla Polski ratunku?”

Staszic odpowiadał: „Owszem, jest, pod warunkiem przeprowadzenia w Polsce reform. które doprowadzą do powstania rzeczpospolitej wolnych i równych obywateli, w której wszyscy: i szlachta, i mieszczaństwo biorą udział w stanowieniu praw.”

Program ustroju państwa polskiego zawarty w „Przestrogach dla Polski” stał się punktem odniesienia dla przyszłej Konstytucji 3 Maja.

Zdjęcie 22

W 1790 Staszic wyruszył z Andrzejem Zamoyskim przez Kraków, Cieszyn, Brno, Wiedeń na Półwysep Apeniński. Swoje spostrzeżenia z wyjazdu notował w prowadzonym na bieżąco„Dzienniku podróży”

Zdjęcie 23 Zdjęcie 24 Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27

Po śmierci Konstancji w 1797, Staszic opuszcza rodzinę Zamoyskich i poświęca się pracy naukowej. Oparcie i gościnę znalazł w domu córki Konstancji, Anny z Zamoyskich Sapieżyny. Często podróżował.

Współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie.

Przez wiele lat był jego prezesem (1808 – 1825).

Pod jego wpływem Towarzystwo zajmowało się praktycznym wykorzystaniem nauki – np.:
- jak połączyć kanałami Elbę z Dnieprem,
- jak zapobiec pomorowi bydła,
- jak poprawić stan sanitarny wsi.

Towarzystwo zostało rozwiązane przez władze rosyjskie w lipcu 1832 roku, w ramach represji po powstaniu listopadowym. W roku 1905 tradycje pierwszej polskiej akademii przejęło, utworzone wówczas, a istniejące do dziś, Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

„Pałac Staszica”

Zdjęcie 28

PODRÓŻE PO POLSCE

Zdjęcie 29 Zdjęcie 30 Zdjęcie 31

Góry
Świętokrzyskie

W 1798 r. prowadził badania na Górnym Śląsku oraz Wyżynie Krakowsko - Wieluńskiej

Zdjęcie 32 Zdjęcie 33

W 1802 r. w okolicy Kielc badał złoża rudy miedzi, cynku, ołowiu, srebra i żelaza. W 1803 r. podjął podróż po obrzeżach Gór Świętokrzyskich w okolicach Szydłowca, Wąchocka, Końskich.

Zdjęcie 34 Zdjęcie 35 Zdjęcie 36

W 1804-1805 odbył podróż do Karpat ,gdzie prowadził badania geologiczne, które zaowocowały napisaniem dzieła: ,,O ziemiorództwie karpatów i innych gór i równin Polskich" (1815).

Umieścił w nim m.in. cztery mapy geologiczne oraz przekrój geologiczny Polski

GEOLOGII POLSKIEJ

W 1804 i 1805 wyruszył na wyprawę w Tatry, gdzie poznawał górską florę i faunę oraz sposób życia górali.

Zdjęcie 37
Zdjęcie 38 Zdjęcie 39 Zdjęcie 40 Zdjęcie 41

Tatry

Staszic wszedł na Krywań i Łomnicę (21 sierpnia 1805- pierwsze wejście na szczyt). Mierzył głębokość wody i temperaturę Morskiego Oka.

Prowadził badania w koppalni soli w Wieliczce ,o której pisał,że jest ,,największa i najbogatsza w Europie".,, kopalni jest dwojaki sposób wyjścia,albo przez spuszczenie się szybem, albo schodząc z jednej do drugiej kondygnacji schodów. Na pierwszą kondygnację jest schodów 360. Na drugą 150, na trzecią także przeszło 150".

Zdjęcie 42 Zdjęcie 43

Zwiedzał Beskidy,Ukrainę i Wołyń. 24 lipca 1804 r. wszedł na Babią górę, gdzie dokonał pomiarów.

W 1807 r. Napoleon Bonaparte utworzył na ziemiach polskich Księstwo Warszawskie,powiększone w 1809r.

Zdjęcie 44

Polityczna działalność Staszica

Stanisław Staszic w lutym został członkiem Izby Edukacyjnej w Księstwie Warszawskim, w czerwcu 1807 r.-Dyrekcji Skarbowej, w listopadzie 1808 r. referendarzem Stanu przy Radzie Stanuoraz członkiem Izby Edukacyjnej.

Zajmował się: sprawami skarbowymi, organizowaniem administracji na terenach wyzwolonych spod zaboru austriackiego, zagadnieniami gospodarczymi, urządzaniem miast, pocztą, przygotowaniem projektu kodeksu karnego (1819-skrzynki pocztowe w Warszawie).

W 1815 r. został członkiem Rady Stanu, a następnie otrzymał nominację na członka Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Królestwie Polskim.
Zajmował się organizacją szkolnictwa i cenzurą. W 1824 Staszic został mianowany ministrem stanu, najwuższej władzy kolegialnej Królestwa Polskiego.

W 1815 powstało Królestwo Polskie połączone unią personalną z Rosją pod berłem cara Aleksandra I.

Zdjęcie 45

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

W 1816 r. Staszic założył Szkołę Akademiczno-GórnicząKielcach oraz z pomocą Stanisława Kostki Potockiego, Szkołę Główną Warszawską.

Zdjęcie 46 Zdjęcie 47 Zdjęcie 48

W 1816 r. utworzono również Królewski Uniwersytet w Warszawie,którego Radzie Głównej przewodniczył Staszic. Był oprócz tego inicjatorem utworzenia w roku 1825 Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego,która póżniej została wyższą uczelnią.

Zdjęcie 49 Zdjęcie 50 Zdjęcie 51 Zdjęcie 52

W 1816 r. z inicjatywy Staszica przystąpiono do tworzenia Ogrodu Botanicznego w Warszawie , Instytutu Agronomicznego na Marymoncie (pierwsza uczelnia rolnicza w kraju). W 1817 r. przy jego udziale założono w Warszawie Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych.

Zdjęcie 53 Zdjęcie 54 Zdjęcie 55 Zdjęcie 56

Właściciel Ziemi

Staszic, dzięki ogromnej pracowitości i oszczędności, skromnemu trybowi życia oraz własnej przedsiębiorczości stał się właścicielem 14 tys. morgów urodzajnej ziemi wraz z miastem Hrubieszowem. Założył tam Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, osobliwą organizację, której celem było polepszenie doli włościan. Społeczność Towarzystwa, równą pod względem posiadanych praw stanowili: miejscowi gospodarze – ojcowie rodzin(329), ale także bezrolni chłopi, urzędnicy administracyjni, nauczyciele, dzierżawcy młynów oraz lekarz, wójt i burmistrz miasta.

Zdjęcie 56
Zdjęcie 53 Zdjęcie 54

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie – pierwsza w Europie organizacja przedspółdzielcza, funkcjonowała według zasad drobiazgowo opisanych przez Staszica. Tworzyły one system bodźców, mających przyczynić się do wzrostu pracowitości, oszczędności i gospodarności jego członków. Podpisany kontrakt zobowiązywał ich np. do niesienia pomocy współtowarzyszom dotkniętym przez klęski żywiołowe, opieki nad sierotami, inwalidami i starcami, utrzymywania pełnych spichlerzy na wypadek głodu. Założyciel traktował Towarzystwo jako wzór sposobu urządzenia wsi na ziemiach polskich.Eksperyment Hrubieszowski z powodzeniem funkcjonował aż do wybuchu II wojny światowej – przez ponad 120 lat!

FILANTROP I DOBROCZYŃCA

Sfinansował liczne warszawskie pomniki, np. pomnik Mikołaja Kopernikaczy czy księcia Józefa Poniatowskiego, wykonane przez sławnego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena

Zdjęcie 53 Zdjęcie 54

Otrzymane odznaczenia

Zdjęcie 53 Zdjęcie 54

Order Orła Białego 1824

Order Świętego
Stanisława - 1815

W testamencie zapisał szkole
wydziałowej w Hrubieszowie
60000 zł.

Przekazał duże sumy na instytucje wspierające chorych i ubogich:
- Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie – 200 tys. złotych;
- Dom zarobkowy dla ubogich w Warszawie – 200 tys. złotych;
- Utrzymanie przy klinice wydziału lekarskiego(…) kilku osób chorych na pomieszanie władz umysłowych, czyli pospolicie zwanych „wariatów” – 100 tysięcy złotych;
- Instytut Głuchoniemych - 45 tys. złotych;

Towarzystwo Przyjaciół Nauk obdarował swoją bogatą biblioteką wraz z rękopisami prac.

Stanisław Staszic zmarł 20 stycznia 1826 r.

Jego pogrzeb odbył się 24 stycznia i był wielką manifestacją narodową ludności Warszawy. Tłumy (około 14 tys.) towarzyszyły zmarłemu na Bielany. Kondukt żałobny przeszedł 13 km z Pałacu TPN. Karawan jechał pusty, trumnę z ciałem nieśli członkowie TPN i akademicy. W mieście były pozamykane sklepy i urzędy. W pogrzebie brał udział m.in. 16-letni Fryderyk Chopin.

Grób Staszica

Zdjęcie 28

Ważne dzieła

„Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego” – propozycje środków zaradczych dla ratowania kraju przed podziałem i upadkiem.
„Przestrogi dla Polski z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające” – rozważania nad ustrojem Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz koncepcją narodu.
„O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski”
„Ród ludzki” - wierszowany utwór dydaktyczny, przedstawiający w 18 księgach poglądy autora na temat filozofii, przyrody, społeczeństwa i historii.
„Ostatnie moje do spółrodaków słowo” - wzywał rodaków, by „w braterstwie z Rosjanami” w wielkiej słowiańskiej rodzinie łączyli się i oświecali.
„Dziennik podróży 1789-1805” - opisuje wędrówki autora po Tatrach oraz Podtatrzu Polskim i Słowackim wraz z opisem wykonanych tam przez niego marszrut i wspinaczek, badań i obserwacji przyrodniczych.
„O statystyce Polski. Krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kraj chcą oswobodzić i tym, którzy w nim chcą rządzić”.
„Autobiografia"

Kopia pierwszej i ostatniej strony autobiografii Staszica

Zdjęcie 53 Zdjęcie 54

Cytaty Stanisława Staszica

„Dobry człowiek woli sam cierpieć niż na cierpienia drugich patrzeć.”

„Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.”

„Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym.”

„Paść może i Naród wielki; zniszczeć nie może, tylko nikczemny.”

„Ten król jest najnieszczęśliwszy, który prawdy nie słyszał.”

„Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności.”

„Z samych panów zguba Polaków.”

„Być narodowi użytecznym.”

„Młodzieży! Ty każdego narodu droga, narodu naszego jedyna nadziejo!”

Zdjęcie 53 Zdjęcie 53 Zdjęcie 53 Zdjęcie 53 Zdjęcie 53

W Polsce jest 57 szkół średnich imienia Stanisława Staszica.
44 z nich należą do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich.

Starania o nadanie ruchowi statusu stowarzyszenia zakończyły się w dniu 23 lutego 1990 roku postanowieniem VIII Wydziału Cywilnego Rejestracji Związków Zawodowych i Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W dniu rejestracji stowarzyszenie liczyło 30 członków-założycieli. Wśród nich był nauczyciel ZSTiL w Czechowicach – Dziedzicach, Tadeusz Jasionek.

Zdjęcie 53 Zdjęcie 54

W dotychczasowych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce ujawniło się wiele autentycznych talentów, wśród nich uczniowie naszej szkoły, którzy byli laureatami w finałach etapu centralnego:

  • 1997– Damian Zolich (zdobywca II miejsca)

  • 1999 – Katarzyna Sostaric

  • 2001 – Barbara Talik

  • 2003 – Piotr Bukowski

  • 2005 – Tomasz Gawełek (zdobywca I miejsca)

  • 2007 – Aneta Damaz

  • 2010 – Jakub Cieślik

  • 2012 – Mateusz Michna

Zdjęcie 53 Zdjęcie 53 Zdjęcie 53

AUTOR PREZENTACJI

MAŁGORZATA NIKIEL