Doradca zawodowy realizuje następujące cele:


Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

1.                  rozwój umiejętności poznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,

2.                  kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

3.                  kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,

4.                  kształtowanie postaw otwartości – autoprezentacji swojej wiedzy i potencjału osobowości,

5.                  kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i konsekwentnego dążenia do celu.
Cele związane z kształtowaniem umiejętności:

1.                  planowania przyszłości zawodowej,

2.                  organizowania działań swoich i zespołu,

3.                  przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową,

4.                  poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,

5.                  nawiązywania kontaktów,

6.                  przeprowadzania negocjacji,

7.                  planowania i organizowania własnej działalności gospodarczej.Cele związane z wiedzą:

1.                  poznanie „świata zawodów”,

2.                  poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,

3.                  poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentów związanych z pracą,

4.                  poznanie podstaw prawa pracy,

5.                  poznanie zasad tworzenia biznes-planu,

6.                  poznanie zasad rządzących rynkiem pracy,

7.                  poznanie sytuacji gospodarczej, społecznej na lokalnym rynku.

 

Główne zadania doradztwa zawodowego w szkole: 

·                     systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

·                     gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

·                     prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,

·                     udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,

·                     przeprowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

·                     współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,

·                     pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego,

·                     współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań.

 

Szczegółowe zadania:

1.   w zakresie pracy z młodzieżą:

·                     wdrażanie uczniów do samopoznania,

·                     kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

·                     wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

·                     rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

·                     przełamywanie barier emocjonalnych,

·                     wyrabianie szacunku dla samego siebie,

·                     planowanie własnego rozwoju,

·                     poznanie możliwych form zatrudnienia,

·                     zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy,

·                     zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,

·                     zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

·                     rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy,

·                     poznanie lokalnego rynku pracy,

·                     poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

·                     reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu,

·                     rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).

 

2. w zakresie pracy z rodzicami:

·                     podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

·                     doskonalenie umiejętności wychowawczych,

·                     wypracowanie form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej.

 

3. w zakresie współpracy z nauczycielami:

·                     uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,

·                     lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,

·                     nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

 

Opracowanie:

(na podst. Rozporządzenia MENiS z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli   ( Dz. U. z 2002r. nr 155, poz. 1288).

 

Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego