Wybrane założenia projektu

1. Projekt jest realizowany w terminie od 01.10.2020r. do 30.09.2022r.
2. Wsparciem objętych zostanie 48 uczniów spełniających kryteria udziału w projekcie.
3. Uczestnikiem projektu może być uczeń i absolwent do roku czasu ZSTiL.
4. Udział ucznia w projekcie jest bezpłatny.
5. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest złożenie osobiście koordynatorowi wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
6. Kandydat jest uczniem co najmniej klasy drugiej lub trzeciej ZSTiL w technikum o profilu gastronomicznym, informatycznym, logistycznym i mechatronicznym lub absolwentem ZSTiL do roku czasu o tych samych profilach.
7. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście.
8. Każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednej mobilności w projekcie. Koordynator przydziela ucznia do mobilności.
9. Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z przyznanymi punktami w poszczególnych kategoriach, sporządza listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz rezerwową.
10. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Osoby z listy rezerwowej uczestniczą aktywnie zajęciach przygotowawczych do wyjazdu.
12. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z projektu, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności zgodnej z profilem zawodowym.
13. Zakres wsparcia, obowiązki uczestnika oraz inne postanowienia znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
14. Każdy kandydat musi zapoznać się ze szczegółowym REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE oraz potwierdzić to podpisem u koordynatorki projektu.
M. Białek©Krystian Olszak, Adrian Woźnica